deutsch czech
aktuality o nás nabídka Expedice foto a video kontakt FAQ

Půjčovna

 

Skládací kajak Vuoksa 3 si můžete půjčit za 550,- Kč za den.

Rekreační trimaran Vuoksa 3 si můžete půjčit za 750,- Kč za den.

Expediční trimaran Vuoksa 3 si můžete půjčit za 900,- Kč za den.

Expediční trimaran Ladoga 2 si můžete půjčit za 1500,- Kč za den.

 

Při výpůjče nad 3 dny poskytujeme slevu ve výši 10%.

Při výpůjče nad 7 dny poskytujeme slevu ve výši 15%.

Při výpůjče nad 14 dny poskytujeme slevu ve výši 25%.

 

Jednotlivé části výstroje a doplňky si můžete vypůjčit za následující ceny:

 

Název pořizovací cena v Kč cena za kus a den v Kč
Vuoksa 3 42 000 550
Hlavní plachta 3,5m2 s plováky 22 950 200
Kosatka+vanty+druhý kýl 13 650 150
Ovládací panel 6 250 50
Špricdeka 1 100 40
Zátka 600 40
Pádlo plastové 600 50
Vesta 900 50
Polštářek 500 50
 

Instruktor: 400,- Kč/ 1 hodina, 3.000,- Kč / 1 den

Doprava: 1 až 5 lodí 12,- Kč / km

Sleva: Stálým zákazníkům (již při druhé výpůjčce lodi) poskytujeme slevu 10%

             Na námi pořádaných plavbách neúčtujeme dopravu a instruktora

Storno účastníka:

Při stornu 15 a více dní před akcí vracíme 90% ceny.

Při stornu 10 až 14 dní před akcí vracíme 60% ceny.

Při stornu 9 a méně dnů před akcí vracíme 0% ceny.

Uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.

Pojištění proti poškození zapůjčeného materiálu během Vaší plavby:

Pojištění proti poškození: 10% z celkové částky za výlet

Materiál - Spoluúčast při poškození:

Vuoksa 3: 2 000 Kč

Hlavní plachta 3,5m2 s plováky: 500 Kč

Kosatka+vanty+druhý kýl: 500 Kč

Ovládací panel: 0 Kč

Špricdeka 0: Kč

Zátka 0: Kč

Pádlo plastové: 0 Kč

Vesta: 0 Kč

Polštářek: 0 Kč

Netýká se úmyslného poškození věci či zničení ohněm.

Pojištění se týká výletů v České republice.

Podmínky smlouvy o nájmu vybavení:

1) Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak,aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).  

2) Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil,nese odpovědnost sám nájemce.  

3) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa,kde vybavení převzal nebo do místa, které bylo sjednáno na objednávce.  

4) Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.  

5) Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.  

6) V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku,která je uvedena v Podmínkách smlouvy o nájmu vybavení, pod heslem Pořizovací hodnota.  

7) V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.  

8) V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.  

9) Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.  

10) Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.  

11) Lodě jsou určeny pro jezera a velké klidné řeky. Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy a škody způsobené provozem plavidla.  

12) Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.  

© 2009, ABAMI